Formy pomocy świadczonej przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Mrągowie

W ramach działalności informacyjno-edukacyjnej polecamy (na terenie placówek oświatowych i/lub na terenie poradni, na zgłoszone zapotrzebowanie):

Dla dzieci/uczniów:

 •   Zajęcia integrujące klasę.
 •   Spotkania z psychologiem na temat np.: „Zjawisko agresji i przemocy w szkole”.
 •   Zajęcia warsztatowe mające na celu rozwijanie umiejętności negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i
 • problemów.
 •   Grupowe zajęcia w zakresie doboru technik uczenia się.
 •   Grupowe zajęcia warsztatowe z pedagogiem: „Piszę poprawnie” klas III-VI.
 •   Zajęcia warsztatowe „O sukces w klasie IV” - klasy III szkoły podstawowej.
 •   Warsztaty „Vademecum talentu – planuję swoją ścieżkę kształcenia”.
 •   Konsultacje w sprawie wyboru kierunku kształcenia.
 •   Warsztaty zawodoznawcze dla klas maturalnych „Matura i co dalej”.
 •   Przesiewowe badania mowy (w placówkach z rejonu działania Poradni,
 • w których nie jest zatrudniony logopeda).
 •   Przesiewowe badania słuchu, wzroku z wykorzystaniem Platformy Badań Zmysłów
 • – oprogramowanie komputerowe.

Dla rodziców/opiekunów prawnych:

 •   Indywidualne porady i konsultacje psychologiczne i pedagogiczne na terenie przedszkoli,
 • szkół i placówek.
 •   Indywidualne konsultacje logopedyczne i instruktaż dla rodziców/opiekunów prawnych
 • dzieci 5-6 letnich na terenie przedszkoli, szkół i placówek po przesiewowych badaniach mowy.
 •   Prelekcje, wykłady, pogadanki prowadzone przez psychologów, pedagogów, logopedów
 • w tematyce zgodnej z zakresem działalności poradni.
 •   „Warsztaty dla dobrych rodziców” - warsztaty rozwijające umiejętności rodzicielskie polecane
 • szczególnie rodzicom dzieci z zespołem nadpobudliwości ruchowej z deficytem uwagi (ADHD).
 •   „Szkoła dla rodziców” zajęcia warsztatowe rozwijające umiejętności wychowawcze.

Dla nauczycieli/wychowawców:

 •   Porady, konsultacje i spotkania (w poradni lub na terenie szkół i placówek) w zakresie:
  •   analizy opinii i orzeczeń wydawanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Mrągowie

  •   oddziaływań edukacyjnych i organizacji pracy dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych

  •   opracowywania i realizowania indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla dzieci i młodzieży

   posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

  •   organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

  •   oddziaływań wychowawczych wobec dzieci i młodzieży o zakłóconym funkcjonowaniu emocjonalnym, społecznym

  •   rozwiązywania bieżących problemów wychowawczych z uczniami

  •   pracy z uczniem zdolnym

  •   pracy z uczniem z zaburzonym rozwojem mowy, jąkaniem lub wadą wymowy

  •   inne na zapotrzebowanie.

 •   Spotkania w sprawie przejścia dziecka z przedszkola do szkoły.
 •   Upowszechnianie wiedzy psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej prowadzone w formie
 • warsztatów, zajęć otwartych, prelekcji, pogadanek w tematyce zgodnej z zakresem działalności Poradni.

Udzielamy specjalistycznej pomocy terapeutycznej na terenie poradni m.in. w formie:

Terapii psychologicznej:

 •   Indywidualne i grupowe formy pracy terapeutycznej rozwijającej funkcjonowanie
 • emocjonalno-społeczne dzieci i młodzieży.
 •   Terapia psychologiczna dzieci i młodzieży z następującymi problemami:
  •   moczenie nocne, problemy ze snem

  •   zaburzenia lękowe, w tym np. zaburzenia lękowe z napadami paniki, uogólnione zaburzenia lękowe w dzieciństwie,

   lęk przed separacją w dzieciństwie, mutyzm wybiórczy, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne

  •   zaburzenia afektywne u dzieci i młodzieży, w tym depresja u dzieci i nastolatków z uwzględnieniem

   ryzyka samobójstwa (na zapotrzebowanie)

  •   i innymi.

 •   Terapia rodzin.
 •   Indywidualne rozmowy terapeutyczne z dziećmi i młodzieżą w przypadku trudnych
 • sytuacji życiowych, kryzysów.

Terapii pedagogicznej:

 •   Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne indywidualne i grupowe dla dzieci z trudnościami w nauce,
 • w tym w czytaniu, pisaniu i liczeniu oraz o obniżonych możliwościach intelektualnych.
 •   Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne indywidualne i grupowe dla uczniów ze specyficznymi
 • trudnościami w czytaniu i pisaniu (uczniowie klas IV-VIII, i szkół ponadpodstawowych).
 •   Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów klas IV-VI ze specyficznymi trudnościami
 • w uczeniu się matematyki.
 •   Zajęcia warsztatowe „Piszę poprawnie” dla uczniów od klas III szkoły podstawowej.
 •   Zajęcia warsztatowe „Techniki uczenia się” dla uczniów klas IV-VIII.
 •   Trening EEG Biofeedback

Terapii logopedycznej:

 •   Terapia indywidualna z dziećmi i młodzieżą wykazującymi zaburzenia w rozwoju mowy
 • i wady wymowy.

W ramach poradnictwa oferujemy:

Poradnictwo psychologiczne w formie:

 •   Indywidualnych porad uczniom, rodzicom/opiekunom pranym po badaniach i bez badań.
 •   Konsultacji w przypadku trudnych sytuacji życiowych (kryzysy rodzinne, sytuacje przemocy i in.),
 • trudności adaptacyjnych w przedszkolu, szkole, niepowodzeń szkolnych i innych.
 •   Wsparcia informacyjno-edukacyjnego rodziców zainteresowanych prawidłowym rozwojem dziecka.
 •   Wsparcia rodzicom/opiekunom prawnym dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu,
 • z ADHD (w systemie konsultacji).
 •   Mediacji w problemach wychowawczych z dziećmi i z dorastającą młodzieżą.
 •   Doradztwa zawodowego dla uczniów klas VIII i ponadpodstawowych.
 •   Zajęć dla uczniów zdolnych.

Poradnictwo pedagogiczne w formie:

 •   Indywidualnych porad uczniom, rodzicom/opiekunom prawnym po badaniach i bez badań.
 •   Instruktażu do samodzielnej pracy w domu.
 •   Konsultacji i porad nauczycielom, wychowawcom i pedagogom szkolnych.
 •   Konsultacji i zajęć z zakresu technik uczenia się.

Poradnictwo logopedyczne:

 •   Poradnictwo logopedyczne udzielane rodzicom, młodzieży, nauczycielom, wychowawcom
 • po badaniach dzieci i młodzieży.