Oferta Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mrągowie dla szkół i placówek

Realizujemy specjalistyczną diagnozę psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną:

1. Badania psychologiczne dzieci w wieku 0-6 lat w celu:

 •   oceny rozwoju poznawczego i emocjonalno-społecznego
 •   oceny typu lateralizacji
 •   oceny gotowości szkolnej.
 •   określenia potrzeby wczesnego wspomagania rozwoju lub specjalnych potrzeb edukacyjnych
 • i wychowawczych dzieci z zaburzeniami rozwoju
 •   i inne na zapotrzebowanie.

2. Badania psychologiczne i pedagogiczne uczniów klas I-III, IV-VIII i szkół ponadpodstawowych:

 •   badania dzieci i młodzieży z trudnościami w czytaniu, pisaniu, liczeniu (ryzyko dysleksji; dysleksja,
 • dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia)
 •   badania dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych: niesłyszących, słabosłyszących,
 • niewidomych, słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją, z niepełnosprawnością intelektualną, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, zagrożonych niedostosowaniem społecznym i niedostosowanych społecznie
 •   badania przyczyn trudności w funkcjonowaniu społecznym, emocjonalnych i zadaniowym
 • m.in. ADHD, zaburzenia zachowania
 •   badania relacji rodzinnych w przypadku problemów emocjonalnych i w zachowaniu
 •   badania przyczyn niepowodzeń szkolnych, w tym opiniowanie nauki w OsiW OHP
 •   badania uczniów, którzy nie ukończyli 16 roku życia, a chcą zawrzeć umowę o pracę
 • w celu praktycznej nauki zawodu
 •   badania z zakresu doradztwa zawodowego
 •   badania psychologiczne osobowości
 •   i inne

3. Prowadzenie obserwacji psychologicznych i pedagogicznych na terenie placówek (na potrzeby diagnozy i terapii za zgodą rodziców/opiekunów prawnych, dyrektoróe placówek).

4. Badania logopedyczne dzieci i młodzieży.

5. Przesiewowe badania logopedyczne dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym na terenie przedszkoli i szkół (w placówkach, w których nie jest zatrudniony logopeda).

6. Przesiewowe badania słuchu i wzroku (komputerowe) w Poradni oraz na terenie przedszkoli i szkół (na zapotrzebowanie).

Nauczycielom, wychowawcom proponujemy pomoc w postaci:

Porad i konsultacji (w poradni lub na terenie szkół i placówek) w zakresie:

 •   analizy opinii i orzeczeń wydawanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Mrągowie
 •   oddziaływań edukacyjnych i organizacji pracy dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach
 • edukacyjnych
 •   opracowywania i realizowania indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych
 • dla dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
 •   organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 •   oddziaływań wychowawczych wobec dzieci i młodzieży o zakłóconym funkcjonowaniu
 • emocjonalnym, społecznym
 •   rozwiązywania bieżących problemów wychowawczych z uczniami, z dziećmi
 •   pracy z uczniem z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD)
 •   adaptacji dziecka w szkole
 •   pracy z uczniem zdolnym
 •   pracy z uczniem z zaburzonym rozwojem mowy, jąkaniem, innymi zaburzeniami mowy
 • lub z wadą wymowy
 •   inne zapotrzebowania.

Dzieciom i uczniom proponujemy:

 •   spotkania z psychologiem na temat np.: „Zjawisko agresji i przemocy w szkole”
 •   zajęcia warsztatowe mające na celu rozwijanie umiejętności negocjacyjnego rozwiązywania
 • konfliktów i problemów
 •   grupowe zajęcia warsztatowe z pedagogiem: np. „Piszę poprawnie” (klasy III-VII)
 •   zajęcia warsztatowe „O sukces w klasie IV” - klasy III szkoły podstawowej
 •   warsztaty dla klas „Vademecum talentu – planuję swoją ścieżkę kształcenia”
 •   konsultacje w sprawie wyboru kierunku kształcenia
 •   warsztaty zawodoznawcze dla klas maturalnych „Matura i co dalej?”
 •   prelekcja dla uczniów szkół ponadpodstawowych „Stres – wróg czy przyjaciel?”
 •   przesiewowe badania mowy (w placówkach z rejonu działania Poradni,
 • w których nie jest zatrudniony logopeda)
 •   przesiewowe badania słuchu, wzroku z wykorzystaniem oprogramowania komputerowego
 • Platformy Badań Zmysłów.

Rodzicom/opiekunom prawnym proponujemy:

 •   „Warsztaty dla dobrych rodziców” - warsztaty rozwijające umiejętności rodzicielskie polecane
 • między innymi rodzicom dzieci z zespołem nadpobudliwości ruchowej z deficytem uwagi (ADHD)
 •   „Szkoła dla rodziców” zajęcia warsztatowe rozwijające umiejętności wychowawcze
 •   Porady, konsultacje, instruktaże itp.